หลักสูตร::อบรมอินฟราเรดในประเทศไทย

 Level I Training Course
 อบรมหลักสูตร Level I
  Feburary 23-26, 2016

 Level II Training Course

 อบรมหลักสูตร Level II
 • March 14-17, 2016

IR for Predictive Maintenance
 อินฟราเรดสำหรับงานบำรุงรักษา
 เชิงป้องกัน
  
April 1, 2015

พื้นฐานการใช้งานกล้องอินฟราเรด
 July 16 , 2013


 Infrared Cameras
กล้องถ่ายภาพความร้อน

Infrared Traininginfrared Thermographic Camera Operator Certification Course
December 23 , 2013 

หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญเครื่องแอร์บอร์น อัลตราซาวด์ ระดับ 1
Airborne Ultrasound — Level I Certification Course in Thailand

TRAINING VENUE: BANGKOK THAILAND

      หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญเครื่องแอร์บอร์น อัลตราซาวด์ ระดับ 1 เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อสอนให้ผู้เข้ารับการ อบรมมีความรู้ความชำนาญในการเครื่องมือ การใช้ซอฟแวร์ได้อย่างชำนาญและมีทักษะให้การวิเคราะห์คลื่นความถี่เหนือ เสียงได้ดีขึ้น หลักสูตรดังกล่าวได้ยึดตามคำแนะนำของหลักสูตรมาตรฐานของ SNT-TC-1A โดยผู้ที่ได้รับการอบรมตาม หลักสูตรนี้จะได้รับวุฒิบัตรรับรองเป็นผู้เชี่ยวชาญเครื่องแอรบอร์น อัลตราซาวด์ ระดับ 1 ซึ่งจะทำให้ไดรั้บการยอมรับจาก ลูกค้าและหน่วยงานต่างๆมากขึ้น โดยบริษัทฯชั้นนำหลายแห่งได้ถือเป็นนโยบายว่าพนักงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีของกล้องส่องความร้อนนี้จะต้องได้รับวุฒิบัตรรับรองไม่ต่ำกว่าระดับ 1 เพื่อเป็นการป้องกันความผิดพลาดจาก การขาดทักษะและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องแอร์บอร์น อัลตราซาวด์

Training

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

• วิศวกร/ ช่างเทคนิค ด้านซ่อมบำรุงไฟฟ้าและเครื่องกล
• วิศวกร/ ช่างเทคนิค ด้านการผลิต
• วิศวกร/ ช่างเทคนิค ด้านการตรวจสอบอุปกรณ์
• วิศวกร/ ช่างเทคนิค ดูแลหม้อไอน้ำ
• ผู้จัดการสำนักงานอาคาร สถานที่ และผู้เกี่ยวข้อง
• เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย และผู้สนใจทั่วไป
• ผู้ที่ใช้งานเครื่องตรวจวัดแอร์บอร์น อัลตราซาวด์อยู่แล้ว แต่ขาดความเข้าใจหลักการทำงานที่ถูกต้อง


เนื้อหาหลักสูตร


วันที่ 1
• วิศวกร/ ช่างเทคนิค ด้านซ่อมบำรุงไฟฟ้าและเครื่องกล
• หลักเกณฑ์ในการเรียนการสอน และการสอบเพื่อให้ได้วุฒิบัตร ระดับ 1, 2 และ 3
• ทฤษฎคลื่นเสียง
• ทฤษฎีคลื่นเหนือเสียง (อัลตราซาวด์)
• องค์ประกอบของคลื่นเสียง
• ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคลื่นเสียงและคลื่นเหนือเสียง
• การประยุกต์การใช้งานโดยทั่วไป
• การใช้งานของเครื่องมือร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ
• ลักษณะการใช้งานโดยทั่วไปของเครื่องมือและกาใช้ซอฟท์แวร์
• วิธีการเก็บข้อมูลและการทำรายงานของปัญหาที่แบบเบื้องต้น


วันที่ 2
• การตรวจสอบรอยรั่ว (Leak Detection)
• ประเภทและชนิดของรอยรั่ว
• ปัจจัยที่มีผลต่อการตรวจวัดรอยรั่ว
• อัตราการรั่ว (Leak rate)
• กลยุทธ์ในการตรวจสอบรอยรั่ว
• การวัดในที่ที่มีเสียงรบกวนสูง
• เทคนิคการป้องกันเสียงรบกวน
• การขยายสัญญาณอัลตราซาวด์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจวัด
• การปรับค่าความถี่และค่าความไวของเครื่องที่เหมาะสม
• การตรวจสอบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger Inspection)
• การตรวจสอบกับดักไอน้ำ (Steam Trap Inspection)
• ประเภทของกับดักไอน้ำชนิดต่างๆ
• เทคนิคการตรวจวัด การบันทึกข้อมูลและการทำรายงาน
• การประมาณความคลาดเคลื่อนของอุณหภูมิเมื่อระยะทางเปลี่ยนไป


วันที่ 3
• การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า (Electrical inspection)
• การใช้อุปกรณ์ตรวจวัดแอร์บอร์นอัลตราซาวด์ ร่วมกับ กล้องถ่ายภาพความร้อน
• การตรวจสอบความเสื่อมและความผิดปรกติของฉนวน (Insulation and refractory inspection)
• การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าในลานไก
• การตรวจหาโคโรน่า และ แทรคกิ้ง
• การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยไม่ต้องเปิดตู้
• การตรวจสอบปัญหาเกี่ยวกับวาวล์และคอมเพรสเซอร์
• การใช้เครื่องมือในการตรวจสอบอุปกรณ์ทางด้านเครื่องกล
• การทำกราฟเพื่อดูค่าแนวโน้มของความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อใช้ในการพยากรณ์


วันที่ 4
• การตรวจสอบแบริ่งของมอเตอร์
• การตรวจสอบการทำงานของวาล์ว
• การตรวจสอบสภาพของสารหล่อลื่นในระบบเครื่องกล
• การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา
• การวิเคราะห์ความถี่คลื่นสัญญาณที่ได้รับ (Sound spectral analysis)
• การจัดทำและบริหารข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจสอบ (Data management)
• สอบข้อเขียน
 
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้  ที่นี่
  >>>DOWNLOAD<<<

อบรมกล้องเทอร์โมสแกน

ศูนย์วิจัยและอบรมอินฟราเรด
Tel: 0-2642-9409     Fax: 0-2642-9424