infrared research & training center
หลักสูตร::อบรมอินฟราเรดในประเทศไทย

 Level I Training Course
 อบรมหลักสูตร Level I
 March 20-23, 2017
  June 26-29, 2017
 September 25-28, 2017
 December 12-15, 2017
 Level II Training Course

 อบรมหลักสูตร Level II
 • May 22-25, 2017
 • October 16-19, 2017

IR for Predictive Maintenance
 อินฟราเรดสำหรับงานบำรุงรักษา
 เชิงป้องกัน
  
Coming Soon


 Infrared Cameras
กล้องถ่ายภาพความร้อน

ติดต่อ: ศูนย์วิจัยและอบรมอินฟราเรด

Infrared Research and Training Center

731 ชั้น 5 อาคาร พีเอ็ม ทาวเวอร์ ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0-2642-9409

โทรสาร: 0-2642-9424

E-mail: irtc@infraredtraining.in.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Your name:


Your email:


Your Company:

Your telephone number:

Your message:

ศูนย์วิจัยและอบรมอินฟราเรด
Tel: 0-2642-9409     Fax: 0-2642-9424