หลักสูตร::อบรมอินฟราเรดในประเทศไทย

 Level I Training Course
 อบรมหลักสูตร Level I
 March 20-23, 2017
 June 26-29, 2017
 Level II Training Course

 อบรมหลักสูตร Level II
 • May 22-25, 2017

IR for Predictive Maintenance
 อินฟราเรดสำหรับงานบำรุงรักษา
 เชิงป้องกัน
  
Coming Soon


 Infrared Cameras
กล้องถ่ายภาพความร้อนศูนย์อบรมอินฟราเรด

ผู้สอน (Instructor) : คุณกฤษฎา ตันติราพันธ์
  • ได้รับวุฒิบัตรรับรอง ASNT NDT Level III (IR) ในสาขา Infrared and Thermal Testing จากสถาบันทดสอบแบบไม่ทำลาย
    จากสมาคมทดสอบแบบไม่ทำลายแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Society for Nondestructive Testing)
  • มีประสบการณ์ในการสอนการใช้กล้องอินฟราเรดมากว่า 20 ปี
  • มีประสบการณ์ในการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆมากว่า 20 ปี
  • เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเกี่ยวกับความรู้และการประยุกต์การใช้งานกล้องอินฟราเรดให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชน
  • ผ่านการดูงานกระบวนการและขั้นตอนการผลิตกล้องอินฟราเรดจากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศสวีเดน
ศูนย์วิจัยและอบรมอินฟราเรด
Tel: 0-2642-9409     Fax: 0-2642-9424