infrared research & training center
หลักสูตร::อบรมอินฟราเรดในประเทศไทย

 Level I Training Course
 อบรมหลักสูตร Level I
 March 20-23, 2017
  June 26-29, 2017
 September 25-28, 2017
 December 12-15, 2017
 Level II Training Course

 อบรมหลักสูตร Level II
 • May 22-25, 2017
 • October 16-19, 2017

IR for Predictive Maintenance
 อินฟราเรดสำหรับงานบำรุงรักษา
 เชิงป้องกัน
  
Coming Soon


 Infrared Cameras
กล้องถ่ายภาพความร้อน


หลักสูตร " ผู้เชี่ยวชาญอินฟราเรดระดับ 1 " (Certified Infrared Thermographer Level I)
Infrared Training Level 1 in Thailand
     หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอินฟราเรดระดับ 1 เป็นหลักสูตรที่สอนให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความชำนาญในการใช้กล้องส่องความร้อน
ชนิดอินฟราเรด และการใช้ซอฟแวร์ได้อย่างชำนาญและมีทักษะในการวิเคราะห์ภาพความร้อน ได้ดีขึ้นหลักสูตรนี้มีเนื้อหาตามมาตรฐาน
ของ ASNT SNT-TC-1A ของสมาคมทดสอบแบบไม่ทำลายแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (The American Society for Nondestructive
Testing) ซึ่งเป็นหลักสูตรมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลก และผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับวุฒิบัตร รับรองว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญอินฟราเรดระดับ 1

เนื้อหาหลักสูตร (ตามมาตรฐาน ASNT SNT-TC-1A)

• ทฤษฎีรังสีอินฟราเรด
• รังสีอินฟราเรดกับการแผ่รังสีความร้อน, ฟังก์ชันการใช้งานของกล้องถ่ายภาพความร้อน
• กฎของสเตฟานโบลต์มาน
• กฤของเคอร์ชอร์ฟ
• กฎของวีน
• การแผ่รังสีและการดูดกลืนรังสีอินฟราเรด
• ผลของสภาพแวดล้อมที่มีต่อการวัดอุณหภูมิและการชดเชยความคลาดเคลื่อน
  จากสภาพแวดล้อม
• การหาค่า emissivity ของวัสดุต่างๆโดยการทดลอง
• การใช้ฟังก์ชั่นต่างๆของกล้องอินฟราเรด
• ผลกระทบของระยะทางต่อความถูกต้องของการวัดอุณหภูมิ
• การประยุกต์การใช้งานของกล้องอินฟราเรด
• การใช้กล้องอินฟราเรดในการตรวจสอบระบบไฟฟ้า
• การใช้กล้องอินฟราเรดในการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องจักรกล
• การใช้กล้องอินฟราเรดในการตรวจสอบความเเสื่อมของฉนวน
• การใช้กล้องอินฟราเรดในการตรวจสอบอาคาร
• การใช้กล้องอินฟราเรดในด้านการคัดกรองผู้ต้องสงสัยที่จะเป็นโรคซาร์
  ไข้หวัดใหญ่2009 หรือ ไข้หวัดนกศูนย์วิจัยและอบรมอินฟราเรด
Tel: 0-2642-9409     Fax: 0-2642-9424