infrared research & training center
หลักสูตร::อบรมอินฟราเรดในประเทศไทย

 Level I Training Course
 อบรมหลักสูตร Level I
 June 26-29, 2017
  September 25-28, 2017
 Level II Training Course

 อบรมหลักสูตร Level II
 • October 16-19, 2017

IR for Predictive Maintenance
 อินฟราเรดสำหรับงานบำรุงรักษา
 เชิงป้องกัน
  
Coming Soon


 Infrared Cameras
กล้องถ่ายภาพความร้อน

หลักสูตร " ผู้เชี่ยวชาญอินฟราเรดระดับ 2 " (Certified Infrared Thermographer Level II)
Infrared Training Level 2 in Thailand
      หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอินฟราเรดระดับ 2 เป็นหลักสูตรที่สอนให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจทฤษฎีอินฟราเรดมากขึ้น และเพิ่มทักษะในการวิเคราะห์ และรายงานผลที่ได้จากการตรวจสอบด้วยกล้องอินฟราเรดได้ รวมถึงเรียนรู้ในการนำกล้องอินฟราเรดไปใช้ในการประยุกต์ใช้งานทางด้าน ไฟฟ้า เครื่องจักรกล รวมถึงการทดสอบแบบไม่ทำลาย (์Non Destructive Testing)

เนื้อหาหลักสูตร (ตามมาตรฐาน ASNT SNT-TC-1A)

• ทบทวนความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร ระดับ 1
• การแผ่รังสีความร้อน
• สเปคตรัมของรังสีอินฟราเรด
• การเลือกใช้อินฟราเรดฟิลเตอร์ชนิดต่างๆ
• การใช้หน้าต่างอินฟราเรด (Infrared Window)
• การคำนวณหาค่า Transmissivity ของวัตถุ
• การคำนณหาค่า FOV, IFOV และ MIFOV
• การหาค่า MRTD
• การหาค่า Slit Response function
• การใช้กล้องอินฟราเรดสำหรับการประยุกต์ใช้งานในการทดสอบแบบไม่ทำลาย
• ความแตกต่างระหว่าง Active Infrared Techniques และ Passive Infrared   techniques
• การใช้กล้องอินฟราเรดในการตรวจสอบ Furnace Tube
• การใช้กล้องอินฟราเรดในการตรวจสอบการรั่วไหลของ แก๊ส
• การวิเคราะห์ภาพความร้อนและการเขียนรายงานภาพความร้อนที่ถูกต้อง
ศูนย์วิจัยและอบรมอินฟราเรด
Tel: 0-2642-9409     Fax: 0-2642-9424