infrared research & training center
หลักสูตร::อบรมอินฟราเรดในประเทศไทย

 Level I Training Course
 อบรมหลักสูตร Level I
 March 20-23, 2017
  June 26-29, 2017
 September 25-28, 2017
 Level II Training Course

 อบรมหลักสูตร Level II
 • May 22-25, 2017
 • October 16-19, 2017

IR for Predictive Maintenance
 อินฟราเรดสำหรับงานบำรุงรักษา
 เชิงป้องกัน
  
Coming Soon


 Infrared Cameras
กล้องถ่ายภาพความร้อน
หลักสูตร " ผู้เชี่ยวชาญอินฟราเรดระดับ3 " (Certified Infrared Thermographer Level III)
Infrared Training Level 3 in Thailand
      หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอินฟราเรดระดับ 3 เป็นหลักสูตรที่สอนให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านการใช้กล้องอินฟราเรดในเชิงลึำก มีความเข้าใจในการบริหารงานเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านอินฟราเรด กระบวนการในกาเขียน written procedure สำหรับงานด้านการตรวจสอบสำกรับการประยุกต์การใช้งานต่างๆ ขั้นตอนการออกวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอินฟราเรด และวิธีการเตรียมตัวสอบ ASNT NDT Level III ในสาขา Infrared and Thermal Testing

เนื้อหาหลักสูตร (ตามมาตรฐาน ASNT SNT-TC-1A)

• ทบทวนความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร ระดับ 2
• ความรู้เกี่ยวกับมาตฐานของวุฒิบัตร ตามมาตรฐาน ASNT SNT-TC-1A
  และมาตรฐาน ANSI/ASNT CP-189
• การเลือกใช้มาตรฐานที่เหมาะสมกับหน่วยงานประเภทต่างๆ
• การเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมกับการตรวจสอบด้วยกล้องอินฟราเรด
• การเขียน inspecction prodedure สำหรับผู้เชี่ยวชาญกล้องความร้อนในระดับ 1 และระดับ 2
• การเขียนขั้นตอนการตรวจสอบกล้องอินฟราเรดแบบเป็นลายลักษณ์อักษร
• การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาที่ตรวจพบ
• การหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดเกี่ยวกับงานด้านการตรวจสอบด้วยกล้องอินฟราเรด
• การเตรียมตัวสำหรับการสอบ ASNT NDT Level III ในสาขา IR

Certified Infrared Thermographer Level 3


ศูนย์วิจัยและอบรมอินฟราเรด
Tel: 0-2642-9409     Fax: 0-2642-9424