infrared research & training center
หลักสูตร::อบรมอินฟราเรดในประเทศไทย

 Level I Training Course
 อบรมหลักสูตร Level I
 March 20-23, 2017
  June 26-29, 2017
 September 25-28, 2017
 December 12-15, 2017
 Level II Training Course

 อบรมหลักสูตร Level II
 • May 22-25, 2017
 • October 16-19, 2017

IR for Predictive Maintenance
 อินฟราเรดสำหรับงานบำรุงรักษา
 เชิงป้องกัน
  
Coming Soon


 Infrared Cameras
กล้องถ่ายภาพความร้อน

Infrared Thermography Camera Training Course
     หลักสูตรอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านอินฟราเรด

กำหนดการอบรมหลักสูตรอินฟราเรด

        1. หลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญกล้องส่องความร้อนชนิดอินฟราเรดระดับ1
      ( Level I Certified Infrared Thermographer Training Course )
        •  วันที่ 20-23 มีนาคม 2560
        •  วันที่ 26-29 มิถุนายน 2560
        •  วันที่ 25-28 กันยายน 2560
        •  วันที่ 12-15 ธันวาคม 2560
          ณ โรงแรม ณ โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์รัล กรุงเทพฯ

      2. หลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญกล้องส่องความร้อนชนิดอินฟราเรดระดับ2
      ( Level II Certified Infrared Thermographer Training Course )
         •  วันที่ 22-25 พฤษภาคม 2560
         •  วันที่ 16-19 ตุลาคม 2560
          ณ โรงแรม ณ โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์รัล กรุงเทพฯ
        3. Infrared Thermographic Camera Operator Certification Course
      ( Level II Certified Infrared Thermographer Training Course )
         •  Coming Soon
          ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
      ผู้เข้าอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากศูนย์วิจัยและอบรมอินฟราเรด

ศูนย์วิจัยและอบรมอินฟราเรด
Tel: 0-2642-9409     Fax: 0-2642-9424